Posted by & filed under Nezaradené.

Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu tvoria kľúčové časti štvrte EUROVEA CITY, ktorá významne ovplyvňuje vzhľad a kvalitu života  v novovznikajúcom modernom centre Bratislavy v zóne Pribinova a Nivy. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER, a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty. Eurovea 2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí  umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka. Riešením verejných priestorov v EUROVEA CITY sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvárnenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti.

 

„V EUROVEA CITY pokračujeme v budovaní novej štvrte na veľkom území, čo si vyžaduje komplexný a trpezlivý prístup. Musíme brať totiž do úvahy nielen situáciu v našej lokalite a interakciu so susednými projektmi, ale napríklad aj to, ako bude táto časť nábrežia komunikovať v budúcnosti s lokalitou na opačnej strane Dunaja, ktorú rozvoj ešte iba čaká,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE (ďalej JTRE).

Podpísaniu územného rozhodnutia pre Euroveu 2 predchádzalo viac ako 4-ročné obdobie tvorby investičného zámeru v daných územno-plánovacích, urbanistických a územno-technických podmienkach. Počas tohto obdobia prebiehala intenzívna komunikácia so zástupcami hl. mesta, MČ Bratislava – Ružinov aj MČ Bratislava – Staré mesto, v ktorej sa nachádza väčšina územia celej štvrte.

Projekt Eurovea 2 získal záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava, ktoré je zo zákona orgánom územného plánovania. V rámci územného konania boli podané viaceré námietky, ktoré sa týkali možného nesúladu projektu s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava. Stavebný úrad Staré Mesto prerušil územné konanie a opätovne požiadal orgán územného plánovania o potvrdenie záväzného stanoviska. Záväzné stanovisko bolo zo strany hlavného mesta potvrdené a následne bolo vydané územné rozhodnutie na projekt Eurovea 2 v rozsahu šiestich stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER. „Rovnako ako pri všetkých našich projektoch, aj pri projekte Eurovea 2 postupujeme v súlade so všetkými platnými pravidlami a rešpektujeme zákonné kompetencie a rozhodnutia kompetentných úradov a dotknutých inštitúcií,“ hovorí Pavel Pelikán.

 

Eurovea 2: Urbanistické princípy

Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov v zóne (dnešný TOWER 115 a SND) a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák, Kusý už v roku 1988. Objekty, ktoré vznikli v zóne následne a aj v budúcnosti pribudnú, tento urbanistický systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte. Súčasťou systému je aj princíp tvorby gradácie výškovej hladiny zástavby od Dostojevského radu smerom ku Košickej ulici.

Už pri výstavbe SND sa v zóne Pribinova uvažovalo o výškovej budove pri Moste Apollo tak, aby podčiarkla význam celej štvrte. Umiestnenie výškového objektu EUROVEA TOWER v tejto lokalite nie je náhodným rozhodnutím, ale je ho potrebné vnímať v kontexte dlhodobých a stále sa vyvíjajúcich zámerov Bratislavy na nábreží Dunaja. Dynamický rozvoj Bratislavy za posledných dvadsať rokov priniesol rozšírenie nového moderného centra mesta a v tesnom susedstve zóny Pribinova tak vyrastá viacero ďalších výškových objektov, ktoré menia celkovú panorámu Bratislavy. Z týchto predpokladov vychádza aj návrh „prvého slovenského mrakodrapu“ EUROVEA TOWER, ktorý kompozične akcentuje prepojenie nábrežnej línie s priečnou mestskou osou, vytvára uzol medzi jadrom historického centra a novými rozvojovými zónami nadväzujúcimi na Čulenovu.

Výška 168 metrov je výsledkom detailného odborného posúdenia, a to nielen z pohľadu vhodnosti umiestnenia v zóne a vplyvu na panorámu mesta a výhľady, ale aj z hľadiska optimálneho technického a technologického riešenia. „Považujeme tiež za dôležité, aby sa v zóne určenej pre umiestnenie výškových budov uplatnila aj výšková variabilita a rôznorodosť. Tým sa zabráni tomu, aby z podobne vysokých budov vzniklo pôsobenie zástavby ako „steny“, čo by znížilo pozitívne vnímanie celej štvrte,“ hovorí Pavel Pelikán.

 

Eurovea 2: Dopravná koncepcia a funkčné verejné priestory

Mimoriadna pozornosť v projekte je venovaná doprave, na ktorej riešení participujú viacerí odborníci a dopravní analytici. „Na doprave spolupracujeme a riešime ju aj s inými developermi na pravidelných koordinačných stretnutiach,“ vysvetľuje Pavel Pelikán. „To, či dopravná infraštruktúra v zóne bude postačujúca, bolo potvrdené komplexným dopravno-kapacitným posúdením, z ktorého vzišli opatrenia úpravy jednotlivých križovatiek v rozsahu, aký doteraz nerobil ani jeden z projektov v lokalite.“

Na základe výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia by malo dôjsť k úprave všetkých veľkých križovatiek: križovatky pri VÚB, križovatky Košická – Mlynské nivy – Prievozská, križovatky Landererova – Most Apollo aj križovatky pri budove Allianzu. Malo by dôjsť aj k zmene účelovej komunikácie poza budovu SND, ktorá sa otvorí pre verejnosť a bude zaradená do siete cestných komunikácií. Všetky úpravy ciest a križovatiek vychádzajú z koncepcie, ktorú má spracovanú hl. mesto, a aj všetky uvedené zmeny boli prerokované a priebežne sú konzultované s Magistrátom hl. mesta, dopravným inšpektorátom aj mestskými časťami. Z tohto hľadiska projekt Eurovea 2 bol kladne posúdený odbornými útvarmi hl. mesta aj Krajským dopravným inšpektorátom.

Súčasťou riešení dopravy v lokalite, na ktorom developer JTRE intenzívne pracuje, je aj vybudovanie centrálneho električkového okruhu na trase zo Šafárikovho námestia po Pribinovej ulici a ďalej popred Euroveu, s napojením  na Košickú ulicu.

Dôležitým bodom v projekte je aj úprava bulváru Pribinova v plnom rozsahu, aj s vybudovaním koridoru pre budúcu električku. Na jeho ideálnom usporiadaní, ktoré bude rešpektovať potreby chodcov, cyklistov aj motoristov, pracuje aj architektka Beth Galí, ktorá pripravuje aj návrh celkového riešenia verejných priestorov v zóne. V rámci ideového návrhu sa zaoberá aj možným rozšírením verejných priestorov aj do územia pod Mostom Apollo, ktoré síce nie sú vo vlastníctve JTRE, ale sú námetom pre využitie veľkého potenciálu tejto časti nábrežia ako funkčného verejného priestoru.

 

www.jtre.sk

Posted by & filed under Nezaradené.

Pripravované rozšírenie komplexu Eurovea, projekt Eurovea2, sa postupne dostáva do realizačnej fázy, ktorej budú predchádzať intenzívnejšie prípravné a sanačné práce na dotknutých pozemkoch. Developer projektu, spoločnosť J&T REAL ESTATE, už disponuje právoplatnými povoleniami na sanáciu environmentálnej záťaže. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej obytnej veže EUROVEA TOWER v roku 2022.

 

Začiatok prípravných prác je naplánovaný na prvú polovicu marca 2019. Kvôli vybudovaniu podzemných stien po obvode stavebnej jamy sa bude realizovať v prvej fáze výkop do hĺbky 5 metrov. Z tejto úrovne sa bude budovať ochranná stena stavebnej jamy a potom sa výkop prehĺbi do finálnej hĺbky 15 metrov.

V súvislosti s platnými povoleniami dnes došlo k uzatvoreniu vonkajšieho verejného parkoviska pri Eurovea, ktorého pozemok je už oplotený. Pre verejnosť bude naďalej k dispozícii parkovanie v podzemných garážach nákupného centra s vjazdmi z Pribinovej ulice, na vonkajšom parkovisku na Olejkárskej ulici ako aj na verejnom parkovisku na 1. poschodí obytnej veže PANORAMA TOWER 1 s vjazdom a výjazdom z Landererovej ulice. Ceny parkovania zostávajú nezmenené.

Všetky prípravné aj stavebné práce bude developer projektu realizovať tak, aby minimalizoval vplyv stavby na život súčasných obyvateľov a návštevníkov štvrte EUROVEA CITY. Vjazd a výjazd vozidiel zo stavby počas výkopových prác je plánovaný na mieste existujúceho vjazdu na vonkajšie parkovisko, kde bude umiestnená aj autoumyváreň pre vozidlá vychádzajúce zo stavby.

Pre účely poskytovania informácií týkajúcich sa výstavby a zasielania podnetov verejnosti zriadil developer projektu špeciálnu e-mailovú adresu info@euroveacity.sk a mobilné číslo 0903/998855.

EUROVEA CITY

Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu Eurovea2 tvoria kľúčové časti budúcej štvrte EUROVEA CITY. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER, a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty. Eurovea2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka. Riešením verejných priestorov v EUROVEA CITY sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvárnenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti.

Posted by & filed under Nezaradené.

Animovaný 3D model zobrazuje až 60 kilometrov štvorcových mesta v mierke 1:6 000. Na ploche necelých 3 metrov štvorcových zobrazuje na detailnej animácii všetky informácie o plánovanej električkovej trati v rozlíšení 4K. Tie sú doplnené o priestorový hologram budov a topografie mesta Bratislava. Model dopravnej infraštruktúry Bratislavy prezentuje existujúcu sieť električkovej, železničnej a cestnej infraštruktúry so zameraním na koľajovú dopravu, ako aj riešenie, ako by mohla vyzerať sieť nosného dopravného systému Bratislavy už v rokoch 2022 až 2025.

Tento krok nadväzuje na verejný záväzok JTRE významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy v marci 2017. Na základe požiadavky vedenia mesta nechala JTRE spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu  technických podmienok jej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska segregovaného vedenia a prevádzkových nákladov. V septembri preto predložila Magistrátu hl. mesta Bratislavy podrobné závery porovnávacej štúdie alternatívnych električkových trás spracované na základe odporúčania odborných útvarov mesta a zároveň predstavila verejnosti návrh na vybudovanie novej električkovej trate po trase Šafárikovo námestie cez Eurovea City, Dulovo námestie až po Trhovisko Miletičova. Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Navrhovaná električková trať prepojí najkratšou trasou dve najväčšie mestské časti – Petržalku a Ružinov – a zároveň, v súčinnosti s už existujúcimi traťami, vznikne centrálny električkový okruh, ktorý Bratislave doteraz chýbal. Okruh vytvorí aj ideálne podmienky pre vznik novej vrakunsko-biskupickej radiály.

Model si mohli pozrieť návštevníci hlavného mesta až do konca septembra vo foyeri Primaciálneho paláca a v súčasnosti je verejnosti prístupný v obchodnom centre Eurovea, na prízemí v budove s kinami.

Animácia: https://www.youtube.com/watch?v=9MnmG-pM7mM

Všetky informácie o novom okruhu na: www.novaelektricka.sk

Prezentačné video: https://youtu.be/WyrDjV1ABj0

 

Posted by & filed under Nezaradené.

EUROVEA CITY je významnou súčasťou vznikajúceho nového centra mesta, a preto sa v nej architekti a urbanisti musia detailne zaoberať nielen architektúrou budov, ale oveľa viac celkovým urbanizmom, usporiadaním verejných priestorov a organizáciou pohybu ľudí a dopravy. Zatiaľ čo organizácia zástavby a regulačné podmienky boli dané mestom už od realizácie  prvých objektov v zóne, ktorými je dnešný Tower 115 či budova SND, neskôr vznikajúce objekty tento systém rešpektujú a postupne kreujú plnohodnotnú mestskú štvrť. Developer EUROVEA CITY, spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), z tohto vychádzal aj pri pomenovaní hlavných budov a budúcich dominánt v zóne. Renomovaná barcelonská architektka Beth Galí, ktorá pracuje na celkovom riešení verejných priestorov v EUROVEA CITY, predstavila svoj návrh ideálnej organizácie bulváru Pribinova – ako miesta, ktoré podporí všetky druhy mobility a bude priateľské k chodcom.

„V JTRE máme víziu, akým spôsobom sa má Bratislava rozvíjať. Vždy berieme do úvahy, ako sa mesto prirodzene vyvíja a ako sa menia aj jeho potreby, pretože zásadné projekty, akým je aj EUROVEA CITY, ovplyvnia život mesta na mnoho rokov. Chceme, aby naše projekty vznikali vo vzájomnej zhode s mestom aj jeho obyvateľmi. Preto prichádzame s ucelenými a koncepčnými návrhmi a takými sú nielen urbanistické riešenie štvrte EUROVEA CITY a jej verejných priestorov, ale aj nedávno prezentovaný návrh centrálneho električkového okruhu,“ hovorí Peter Korbačka z JTRE, ktorý stojí za myšlienkou vzniku štvrte EUROVEA CITY.

 

EUROVEA CITY vzniká podľa podmienok daných mestom ešte v roku 1988

Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov v zóne (dnešný Tower 115 a SND) a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák, Kusý už v roku 1988,“ vysvetľuje architekt Radoslav Grečmal z GFI. „Objekty, ktoré vznikli v zóne následne a aj v budúcnosti pribudnú, tento systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte.“

Keď hovoríme o regulácii organizácie zástavby, ide najmä o súbežné stavebné čiary zástavby, ktorá je orientovaná k nábrežiu, pri bulvári Pribinova a k Landererovej ulici, ale aj o formu blokovej zástavby, ktorá je charakteristická pre susediace územie Starého Mesta. Systém definuje aj výškovú hladinu zástavby, ktorá graduje smerom od Dostojevského radu ku Košickej ulici.

„Od začiatku sú za hlavné a najatraktívnejšie verejné priestory považované pešie nábrežie a námestie pred SND, čo rešpektujú a podčiarkujú všetky projekty v zóne. Dôležitým mestským priestorom sa stane bulvár Pribinova, ktorý pohľadovo smeruje na Bratislavský hrad, ktorý bude postupne rozširovaný malými námestiami v rámci nástupných priestorov do jednotlivých objektov a pasážami,“ vysvetľuje R. Grečmal.

Charakter mestskej štvrte dotvorí aj nové názvoslovie existujúcich ale aj vznikajúcich nových objektov v EUROVE CITY, ktoré zjednoduší a sprehľadní orientáciu v zóne.

 

Architektka Beth Galí vidí bulvár Pribinova ako priestor priateľský k chodcom

Na koncepčnom riešení verejných priestorov v celej zóne pracuje už niekoľko mesiacov renomovaná barcelonská architektka a urbanistka Beth Galí. Počas svojej prvej prezentácie v Bratislave predstavila princípy, ktoré uplatňuje pri svojej práci s verejnými priestormi a o pár mesiacov neskôr hovorila o príležitostiach ale aj prekážkach, ktoré spolu s tímom identifikovala v zóne Pribinova. Ako ďalší krok teraz predstavila rozpracované koncepčné riešenie pohybu osôb a dopravných tokov v lokalite, so zameraním na bulvár Pribinova, ktorý je v tomto smere zásadný.

Definovanie toho, ako sa ľudia majú a budú v zóne pohybovať, je prvým a nevyhnutným krokom, ktorý predchádza finálnemu návrhu vzhľadu a formy verejných priestorov v zóne, až po detaily, akým je výber povrchov alebo mestského mobiliáru,“ vysvetľuje svoj prístup a systém práce Beth Galí.

Podľa Beth Galí, stará myšlienka „čím viac jazdných pruhov, tým menšia hustota automobilov v mestách“ sa ukázala ako nesprávna. Mestské ulice nie sú cesty, ale bohužiaľ, tendencia nových prístupov k urbanizmu dnes mení ulice na cesty pre autá. Myslí si, že Bratislava má stále čas, aby nespravila rovnaké chyby, ku ktorým došlo v iných mestách.

V EUROVEA CITY si tím Beth Galí stanovil tieto ciele:

 • Priblížiť EUROVEA CITY k historickému centru Bratislavy.
 • Zmierniť cestnú prevádzku a premeniť oblasť na priateľskú k chodcom, s ohľadom na bezpečnosť všetkých členov dopravy a potreby cestnej prevádzky. Prevádzka zásobovacích áut a návštevníkov sa bude realizovať od konca bulváru prostredníctvom podzemných komunikácií, ktoré autá navedú priamo k parkoviskám. To zmierni dopad cestnej prevádzky na pohyb po bulvári.
 • EUROVEA CITY sa stane štvrťou so svojim mestským životom, charakterom a identitou. Jej verejné priestory budú odrážať jedinečnosť a súdržnosť skrz sieť chodníkových trás a mestský mobiliár.

 

Pri budúcej organizácii bulváru Pribinova uplatnila B. Galí myšlienku, že všetky možnosti mobility v mestách – pešia mobilita, elektrická kolobežka, bicykel, motocykel, privátna doprava a mestská hromadná doprava – dokážu spolunažívať na jednej ulici bez narušenia priestoru pre chodcov. Bulvár tvorí hlavnú os projektovanú na mestskej promenáde so stromovou alejou so špecifickým charakterom a identitou. Je akousi linkou prechodu medzi južným a severným sektorom Eurovea. Na juhu tvorí verejné priestranstvá na brehu Dunaja, na severnom konci zase tvorí ulice, ktoré vytvárajú prepojenie s historickým centrom Bratislavy.

Za mimoriadne dynamický a dôležitý element v meste, najmä veľkosti Bratislavy, považuje B. Galí električku. Podľa európskych expertov je električka ideálnym systémom pre mestá s menej ako 800 000 obyvateľmi, pretože v mestách nad milión obyvateľov môže vsadenie siete koľají do mestskej štruktúry narušiť pokračovanie mestského rastra.

Dobrým príkladom je električka vo francúzskom meste Tours, ktoré je veľkosťou skoro ako Bratislavy. Nedávno tam zaviedli električku ako nový systém mobility v centre mesta, pričom trať vedie v blízkosti mnohých dôležitých budov. Výsledkom je vyššia kvalita verejných priestorov, napríklad námestia ktorým vedie trať, aj celkovo zlepšenie mestského života,“ hovorí Beth Galí.

 

JTRE je hlavným partnerom festivalu Biela noc

Návštevníci Bielej noci budú môcť zažiť EUROVEA CITY z inej perspektívy

JTRE ako hlavný partner festivalu spolu s EUROVEA CITY prinášajú do Bratislavy po prvýkrát projekt choreografa Williho Dornera, ktorý návštevníkov Bielej noci pozve na netradičnú nočnú prechádzku súčasným umením. „Tento svetoznámy performer si špeciálne pre štvrť EUROVEA CITY pripravil unikátnu zážitkovú pohybovú prechádzku, vďaka ktorej budú môcť diváci vnímať verejné priestory pri Dunaji úplne z inej perspektívy,“ hovorí riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková.

Pestrofarebné telá vsunuté do architektúry pozývajú objavovať novú štvrť EUROVEA CITY inak, a to v piatok a v sobotu 28.9. a 29.9. o 15:00, 19:00 a 22:00 hod. Performance začína vždy na parkovisku pri Filozofickej fakulte na Gondovej 2.

Vodná trasa Bielej noci bude plná headlinerov a úplne bez áut

Festival Biela noc bude tradične prebiehať na dvoch trasách – vodnej a historickej. Vďaka rozsiahlej dopravnej uzávierke, od River Parku až po Euroveu, si práve na vodnej trase budú môcť tento rok návštevníci užiť nočnú prechádzku po nábreží Dunaj úplne bez áut. Pozdĺž nábrežia tak vznikne dočasná pešia zóna, ktorá plynule nadviaže na trasu v historickom centre mesta.

Obľúbená vodná trasa ponúkne opäť niekoľko známych diel od zahraničných hviezd, ako aj kvalitné domáce umenie. Nezabudnuteľným bude určite aj vesmírny zážitok od Japonca Yasuriho Chidu či hypnotická projekcia vytvorená špeciálne pre industriálny priestor Skladu č.7 od Oliviera Ratsiho. Veľký zážitok umožní aj vizuálne spracovanie budúceho bratislavského mrakodrapu v novovznikajúcej štvrti Eurovea City, či nočná Oáza v Panorama Parku tvorená z tisícov laserových lúčov.

Kreatívci z BN Label sa postarajú o ďalšiu dominantu nad Dunajom – architektúru Starého mosta oživí vizuálna hra farieb, ktorá sa stane symbolom prepájania brehov, spolupatričnosti, tolerancie a odkazom na ľudskú rozmanitosť. V River Parku sa zase bude kresliť vodou vďaka špeciálnej technológii vyvinutej Francúzom Antoninom Fourneaum. V Zuckermandli budú môcť odvážlivci vstúpiť do obrej čiernobielej pavučiny z dielne architektov Numen/For Use, na promenáde medzi Zuckermandlom a mostom SNP uvidia svetelné objekty od Šimona Kerna a Ľuba Mikleho a v historickej Moyzesovej sieni ich očarí nafukovací autoportrét Viktora Freša.

Posted by & filed under Nezaradené.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) sprístupnila pre širokú verejnosť 3D model dopravnej infraštruktúry Bratislavy, ktorý prezentuje existujúcu sieť električkovej, železničnej a cestnej infraštruktúry v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa a Podunajské Biskupice, so zameraním na koľajovú dopravu. Model, ktorý bude umiestnený až do konca septembra vo foyeri Primaciálneho paláca, predstavuje riešenie, ako by mohla vyzerať sieť nosného dopravného systému Bratislavy – električky – už v rokoch 2022 až 2025. Tento krok nadväzuje na nedávnu prezentáciu zámeru JTRE vybudovať novú električkovú trať po trase Šafárikovo námestie cez Eurovea City, Dulovo námestie až po Trhovisko Miletičova. JTRE zároveň predložila Magistrátu hl. mesta Bratislavy podrobné závery porovnávacej štúdie alternatívnych električkových trás spracované na základe odporúčania odborných útvarov mesta.

Animovaný 3D model zobrazuje približne 60 kilometrov štvorcových mesta Bratislava v mierke 1:6 000. Rozmer modelu je 1,3m x 2,1m a na detailnej animácií zobrazuje informácie o plánovanej električkovej trati v rozlíšení 4K, doplnené o priestorový hologram budov a topografie mesta.

Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Nová električková trať, ktorú JTRE navrhuje viesť trasou zo Šafárikovho námestia cez Eurovea City, Dulovo námestie až po Trhovisko Miletičova, prepojí najkratšou trasou dve najväčšie mestské časti – Petržalku a Ružinov. Zároveň, v súčinnosti s už existujúcimi traťami, vznikne centrálny električkový okruh, ktorý Bratislave doteraz chýbal. Okruh vytvorí aj ideálne podmienky pre vznik novej vrakunsko-biskupickej radiály, ktorá zabezpečí obsluhu záchytných parkovísk (P+R) pod Prístavným mostom a celého územia až po terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) vo Vrakuni.

JTRE vyjadrila svoj verejný záväzok významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním centrálneho električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto v marci 2017. Od toho času bol projekt prezentovaný aj primátorovi a hlavnej architektke hl. mesta Bratislava, na oddelení dopravného inžinierstva a sekcii územného plánovania na Magistráte hl. mesta, v Dopravnom podniku mesta Bratislavy, OZ Lepšia doprava a prešiel aj verejným prerokovaním v MČ Ružinov. Verejnosti bol predstavený na tlačovej konferencii v septembri 2017. V uplynulých mesiacoch JTRE na základe požiadavky vedenia mesta nechala spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu technických podmienok jej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska segregovaného vedenia a prevádzkových nákladov.

Posted by & filed under Nezaradené.

Festival Biela noc už po deviaty raz rozžiari dve najväčšie slovenské metropoly. Prestížny medzinárodný umelecký projekt s JTRE ako hlavným partnerom má za cieľ oživiť verejné priestory a priblížiť širokej verejnosti Bratislavu ako jednu z významných európskych metropol. Najväčší a najnavštevovanejší festival svetla opäť priláka v sobotu 29. septembra do ulíc desiatky tisíc obdivovateľov súčasného umenia nielen zo Slovenska.

„Festival sme sa znova rozhodli podporiť nielen pre jeho jedinečnú atmosféru, ktorú dokáže vytvoriť prostredníctvom vizuálnych zážitkov, ale predovšetkým pre jeho bezprostredné prepojenie s mestom, verejným priestorom a mestskou architektúrou“, vysvetľuje výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. Myšlienku ďalej rozvíja nočná prechádzka mestom na dvoch festivalových trasách – vodná a historická – ktoré sa budú navzájom prepájať. Vodná trasa okrem vizuálneho zážitku prinesie po prvýkrát zážitok z nočnej prechádzky bez áut. Vďaka rozsiahlej dopravnej uzávere od Eurovea až po River Park si každý vychutná inštalácie bez stresu a v bezpečí. “Veľmi sa teším, že sa nám tento rok podarilo predĺžiť pešiu zónu a spoločne tak zažijeme naše mesto z inej perspektívy. Pôjde o doposiaľ najrozsiahlejšiu uzávierku nábrežia v histórii mesta, takže autá nechajte určite doma”, hovorí organizátorka festivalu Zuzana Pacáková. Dunajská promenáda sa tak prirodzene prepojí s pešou trasou v historickom centre. Kontakt mesta s Dunajom sa stal najdôležitejšou celomestskou rozvojovou témou Bratislavy. „Sme veľmi radi, že sa architektúra a umenie spojili, aby zatraktívnili nábrežie a vrátili tak život k Dunaju. Biela noc je obľúbený bratislavský festival, ktorý približuje ľuďom verejné priestory a prezentuje ich inak, atraktívnejšie a zaujímavo. Keď začiatkom roka avizovali organizátori nedostatok finančnej podpory, rozhodli sme sa podať pomocnú ruku, aby Bratislavčania neboli o najobľúbenejšiu udalosť ukrátení“, dodáva Pavel Pelikán.

 

Na vodnej trase sa predstavia v umeleckom svete skutočne zvučné mená. V industriálnom priestore Skladu č. 7 v zóne Eurovea City sa s abstrakciou pohrá audiovizuálna site-specific inštalácia Oliviera Ratsiho. Pre Panorama Park je pripravený iba pre tento priestor vyvinutý projekt plný svetiel a zvukov s názvom Oáza. Na mieste, kde bude stáť prvý slovenský mrakodrap, je taktiež pripravená špeciálna architektonická vizualizácia umocnená futuristickou autorskou hudbou z dielne Dead Janitora. Prestížny rakúsky choreograf Willi Dorner v Bratislave premiérovo predstaví svoju fyzickú prechádzku architektúrou, špeciálne vytvorenú pre novovzniknutú štvrť Eurovea City. Pohybujúci sa sprievod, vytvorený zo skupiny lokálnych tanečníkov, akrobatov, breakdancerov či horolezcov, umožní divákom vnímať rovnaký priestor v novom svetle. River Park ožije vďaka pozoruhodnej interaktívnej stene Water Light Graffiti od francúzskeho umelca Antonina Fourneau, ktorú si budú môcť návštevníci festivalu aj vyskúšať. Chýbať nebudú ani divácky obľúbené interaktívne diela, ktoré tento reprezentuje aj významné rakúske zoskupenie architektov Numen/For Use, ktorí v Zuckermandli vytvoria imerzívnu plávajúcu krajinu. Po vstupe dovnútra sa návštevník ocitne v čiernobielom svete z pružnej pavučiny, ktorý môže fyzicky preskúmať, alebo len tak pobudnúť ako v monumentálnej hojdacej sieti v srdci mesta.

 

Niektoré diela budú sprístupnené už v piatok a pozrieť sa na nich môžu návštevníci až do nedele. Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov a je potrebné ponechať na ich prehliadku viac času.

Kliknite pre detailné informácie BIELA NOC

 

Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Cieľom je predstaviť tvorbu domácich a zahraničných umelcov a vznik nových kvalitných umeleckých diel, zviditeľniť netradičné, nepoznané, ale aj významné miesta Košíc a Bratislavy a v neposlednom rade podporiť kultúrny turizmus mesta a spojiť prostredníctvom umenia Košice a Bratislavu so svetovými metropolami, ktoré sú nositeľmi tejto prestížnej značky WHITE NIGHT.

Posted by & filed under Nezaradené.

Nová električka prepojí kľúčové mestské časti Petržalku a Ružinov a významne zlepší dopravnú obslužnosť novovznikajúceho centra mesta.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE (ďalej iba JTRE) v marci 2017 vyjadrila verejný záväzok významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním centrálneho električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto. JTRE v zmysle tohto záväzku ďalej intenzívne pracuje na príprave dopravného projektu. Na základe vzájomnej komunikácie a požiadavky hl. mesta nechala spoločnosť JTRE odborne preveriť aj prínosy navrhovanej trasy voči alternatívnym trasám cez Landererovu a Mlynské nivy. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa okruhu javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu prepravnej kapacity a technickej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska vedenia v priestore a investičných nákladov.

„Naša spoločnosť sa významne podieľa na dynamickej premene Bratislavy v zóne EUROVEA CITY, Nivy a priľahlých území. Vnímame našu spoločenskú zodpovednosť a preto riešime aj širšie súvislosti územia, akými určite je dopravná obslužnosť lokality. Už pred viac ako rokom sme sa verejne zaviazali, že chceme investovať nielen financie, ale aj naše odborné znalosti do rozvoja tohto územia, v ktorom sa o pár rokov bude denne pohybovať viac ako stotisíc ľudí. Bude preto potrebná kvalitná a bezkolízna dopravná infraštruktúra, a tá v Bratislave stojí na verejnej električkovej doprave. Budúce nové centrum mesta nemôže byť odkázané iba na autá,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Kým v cestnej doprave sa tak deje, električka na svoj centrálny okruh, podobný tým zo známych európskych metropol, ešte len čaká.

Nový električkový okruh, ktorý navrhuje JTRE, by sa má napojiť na petržalskú radiálu na Šafárikovom námestí, poza objekt Umeleckej besedy po Pribinovej ulici a popred Euroveu, kde sa napojí na Košickú ulicu. Prejde cez Dulovo námestie, až k trhu na Miletičovej, odkiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a zároveň sa napojí na ružinovskú radiálu. Na novej trati vznikne 6 zastávok na najviac exponovaných miestach, s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.

„Takéto zokruhovanie umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas presunu medzi Petržalkou a Ružinovom na 10-15 minúť, a zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady pre realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta – vybudovanie vrakunsko-biskupickej radiály. Pozitívom tiež je, že pri súčinnosti všetkých dotknutých strán by tento projekt mohol byť realitou v priebehu 4 až 7 rokov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán.

Výhodnosť navrhovanej trasy potvrdili aj výsledky porovnávacej štúdie

Náš záujem je seriózny, čoho dôkazom je aj množstvo úsilia, financií a času, ktoré sme spolu s  mnohými odborníkmi  doteraz venovali rozpracovaniu tohto dopravného zámeru. V uplynulých mesiacoch sme na základe požiadavky vedenia mesta nechali spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách,“ hovorí Pavel Pelikán.

Komplexná štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti ako jedného z hlavných kritérií, ale zohľadňoval sa tiež dopad na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie. Keďže ide o husto zastavané územie, veľmi dôležitý je aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, (napr. trolejbus), ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne mimoriadne náročné.

Nemenej významným parametrom sú aj investičné náklady, ale aj prevádzkové náklady električkovej trate po vybudovaní.

Do celkového hodnotenia vhodnosti trasy vstupuje viacero premenných a všetky ich treba dobre zvážiť a zhodnotiť, keďže ide o finančne aj projekčne náročný projekt, ktorý ovplyvní fungovanie danej lokality na veľa rokov,“ vysvetľuje Radoslav Grečmal zo štúdia GFI, ktoré pre JTRE spracúva projekt novej električky. „Po posúdení všetkých spomenutých kritérií vyšla ako najvhodnejšia práve navrhovaná trasa Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu.“

Hlavné prínosy centrálneho okruhu  Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická – radiála Ružinov:

 • Trasa disponuje vysokou prepravnou kapacitou.
 • Ide o najviac segregovanú trasu zo všetkých alternatív, pričom pre jej umiestnenie sú v území cielene vytvárané podmienky.
 • Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi = menšie prevádzkové problémy a jednoduchšie stavebno-technické riešenie.
 • Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť súvisiace technické problémy.
 • Navrhovaná trasa poskytuje veľmi dobré podmienky pre pokračovanie trate po Prístavnej ulici s potenciálom ďalšieho predĺženia smerom do Vrakune a Podunajských Biskupíc.
 • Z hľadiska dopravného zaťaženia úsek navrhovanej trate disponuje mimoriadnou atraktivitou, čo je zrejmé najviac na Pribinovej ul., kde zaťaženie dosahuje maximálne hodnoty v rámci celého systému električkovej dopravy.
 • Nadväzne na vyššie uvedené je trasa najvhodnejšou alternatívou pre diametrálne vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov a Petržalka – Ružinov, čo znižuje potrebu tranzitu cez Špitálsku, resp. Obchodnú ul. s radom odporových bodov (obmedzená rýchlosť, množstvo koľajových križovatiek a pod.).
 • Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny prvok.

 

Umelecká beseda zostane nedotknutá

Výzvou tohto variantu trasovania centrálneho okruhu bolo odbočenie električky zo Starého mosta okolo Umeleckej besedy. „Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali na jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu, “ hovorí  Pavel Pelikán.

Pre lepšie informovanie verejnosti o zámere nového električkového okruhu pripravila JTRE informačnú kampaň Nová električka. Jej súčasťou je aj webstránka www.novaelektricka.sk, ktorá obsahuje všetky informácie vrátane návrhu novej trasy a vizualizácií.

Predtým ako získate všetky informácie o novom okruhu na novom webe o električke, pozrite si video.

Posted by & filed under Nezaradené.

Stavebné práce na novom administratívnom projekte z dielne JTRE v novovznikajúcej mestskej štvrti EUROVEA CITY smerujú k úspešnému koncu. Budovu, ktorá prináša do centra Bratislavy 26 000 m2 moderných a variabilných kancelárskych plôch, čaká v najbližšom čase kolaudácia. Viac ako polovica priestorov v PANORAMA BUSINESS III už pozná svojich budúcich nájomcov.

O sídlo vo výnimočnej lokalite na nábreží Dunaja prejavila záujem spoločnosť Lenovo a ďalšie spoločnosti z IT a telekomunikačného sektora. Do svojho nového pracovného domova sa ich zamestnanci nasťahujú už v decembri 2018.

„Viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti navrhovania a výstavby budov nielen pre veľké medzinárodné spoločnosti ako aj obsadenosť našich kancelárskych projektov svedčia o tom, že budovám a hlavne našim klientom rozumieme. Naše kancelárie navrhujeme v súlade s požiadavkami Fortune 100 spoločností. Najnovší projekt PANORAMA BUSINESS III ponúka súlad efektivity, funkčnosti a dizajnu. Je skvelou voľbou pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem stať sa súčasťou novej štvrte EUROVEA CITY a sídliť tak v jednej z najvýznamnejších bratislavských lokalít, “ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

O projekte

Hlavný vstup do budovy PANORAMA BUSINESS III je umiestnený v parteri zo strany Landererovej ulice. Výrazným architektonickým prvkom je elegantná fasáda, v zemitých tónoch, ktorá pôsobí distingvovane a vzdušne. Atraktivitu dodáva objektu tiež sústava vysokých štíhlych stĺpov podopierajúcich značnú časť hmoty nad podnožou. Okrem funkčného urbánneho dizajnu bude jedinečnosť PANORAMA BUSINESS III podčiarkovať aj monumentálna exteriérová LED stena.

Harmónia efektivity, dizajnu, komfortu a udržateľnosti

Budova, spĺňa prísne štandardy certifikácie zelených budov LEED Gold. Prvé štyri podlažia v podnoži slúžia na parkovanie s kapacitou 359 miest. Samozrejmosťou je priestor pre odkladanie bicyklov spolu so šatňou a hygienickými zariadeniami.  PANORAMA BUSINESS III má výborné napojenie na okolité cyklotrasy v smere k Mostu Apollo, na Ružinovskú radiálu, Dunajskú cyklotrasu alebo na Šafárikovo námestie.

Kancelárske priestory začínajú od 5. až po 15. nadzemné podlažie a sú plne prispôsobiteľné želaniam klientov. Na 12. poschodí sa nachádza terasa s rozlohou 248 m2 s panoramatickým výhľadom a oddychovou zónou. Ďalšia terasa, o 80 m2 väčšia, je umiestnená na 4. poschodí.

Budovu obsluhuje 8 inteligentných výťahov, ktoré šetria nielen energiu, ale predovšetkým čas. Priamo v objekte bude pre zamestnancov k dispozícii vlastná kantína s kapacitou 270 miest na sedenie a kaviareň. Príjemným benefitom sídla v novej mestskej štvrti EUROVEA CITY je aj možnosť využívať pestrú ponuku reštaurácií a služieb v pešej dostupnosti okolitých biznis centier alebo sa najesť v atraktívnom prostredí Eurovea či PANORAMA PARKU.

Celkové náklady na realizáciu PANORAMA BUSINESS III sú približne 51 miliónov EUR.

EUROVEA CITY

Nábrežná zóna v blízkosti multifunkčného objektu Eurovea a Dunaja prechádza v tomto období mimoriadne dynamickou premenou. Dokončením projektov Eurovea2, PANORAMA BUSINESS, a ich vzájomným prepojením, získa Bratislava novú plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorá ju kvalitou architektúry a verejných priestorov priblíži moderným európskym metropolám. V centrálnej lokalite Bratislavy vyrastá EUROVEA CITY, ktorá má ambíciu naplniť predstavy o príjemnom živote v meste Bratislavčanov aj návštevníkov hlavného mesta. Pribudnú byty, kancelárie a obchody, kongresové priestory, ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská. Dominantou štvrte má byť prvý mrakodrap na Slovensku a ak sa naplní predložená vízia, celú štvrť prepojí so zvyškom mesta električka. Po dokončení vytvorí nová mestská štvrť cca 285 000 m2 kancelárskych plôch, 8 500 m2 kongresových priestorov a 1470 bytov, pričom 95 000 m2 z toho budú obchodné prevádzky. Celú nábrežnú zónu bude obývať v budúcnosti asi 3 000 rezidentov, využívať 40 000 pracujúcich a očakáva sa, že ju denne navštívi 65 000 ľudí.

 
 

Posted by & filed under Nezaradené.

Zóna v blízkosti multifunkčného objektu Eurovea na nábreží Dunaja prechádza v tomto období mimoriadne dynamickou premenou. Dokončením projektov Eurovea2 a PANORAMA CITY, a ich vzájomným prepojením, získa Bratislava novú plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorá ju kvalitou architektúry a verejných priestorov priblíži moderným európskym metropolám. V centrálnej lokalite Bratislavy vyrastá EUROVEA CITY, ktorá má ambíciu naplniť predstavy o príjemnom živote v meste Bratislavčanov aj návštevníkov hlavného mesta.

„Projekt Eurovea považujem za jedno z najživších miest v Bratislave. Ale o tom, či je nejaké miesto obľúbené u ľudí, nerozhodujú developeri alebo vedenie mesta či odborníci, ľudia si svoje obľúbené miesta vyberajú sami. A tak sa to stalo aj v Eurovei – developer vytvoril podmienky a priestor, ale ľudia rozhodli, ako chcú tento priestor využívať,“ hovorí o atmosfére Eurovey Peter Korbačka, ktorý stojí za víziou EUROVEA CITY.

Nad tým, ako túto lokalitu rozvíjať ďalej rozmýšľam už niekoľko rokov. Našou filozofiou je, na základe skúseností z developmentu a retailu, ale aj za pomoci zahraničných odborníkov, vytvoriť kvalitný mestský priestor, ktorý si potom „osvoja“ ľudia a „zaplnia“ ho svojimi aktivitami a svojou predstavou o trávení času,“ vysvetľuje P. Korbačka.

Logo EUROVEA CITY vyjadruje dynamickú premenu „miesta na štvrť“

Dynamická premena územia sa odrazila aj vo vizuálnej identite. Jednotlivé súčasti budúcej štvrte, ktoré budú mať aj vlastné vizuálne stvárnenie, bude odteraz prepájať spoločná identita EUROVEA CITY. Tá vychádza z toho, že miesto na Dunaji, ktoré bolo donedávna vnímané najmä ako jedinečný priestor pre nákupy a zábavu, vyrástlo až na mesto s plnohodnotnou zónou pre mestský život. Zelené parky, nábrežie, integrovaná doprava, ulice naplnené kultúrou, a tiež mnohé administratívne budovy pre profesionálny rast dotvárajú jej samostatný mestský charakter. Zóna Eurovea tým nadobudne úplne nový rozmer a zaslúži si prívlastok CITY. Nové logo je inšpirované pôvodnou ideou rovnomerných farebných objektov, ale dostalo štylizovanejšiu formu. Reflektuje tým novovzniknutú mestskú oblasť a tvarom akoby kopíruje panorámu budov na brehu Dunaja.

EUROVEA CITY v číslach

EUROVEA CITY predstavuje nábrežnú štvrť, ktorej súčasťou sú existujúce projekty Eurovea, Tower 115 a PANORAMA CITY a po dokončení sa do nej zapoja aj Eurovea2 a všetky administratívne budovy PANORAMA BUSINESS. Po dokončení pribudnú nielen byty, kancelárie a obchody, ale aj kongresové priestory, ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská. Dominantou štvrte by mal byť vôbec prvý mrakodrap na Slovensku a ak sa naplní predložená vízia, celú štvrť prepojí so zvyškom mesta električka.

Po dokončení a prepojení všetkých projektov bude administratíva tvoriť cca 285 000 m2, počet bytov dosiahne 1 470, 95 000 m2 budú tvoriť obchodné prevádzky a kongresové priestory ponúknu 8 500 m2. Celá zóna bude mať v budúcnosti asi 3 000 rezidentov, 40 000 pracujúcich a očakáva sa, že denne ju navštívi 65 000 ľudí. Dôležitými subjektami a „susedmi“ v zóne sú aj Slovenské národné divadlo, ktoré plní významnú kultúrnu funkciu, Galéria Slovenskej výtvarnej únie ale aj prítomnosť viacerých štátnych inštitúcií.

Eurovea je už dnes viac ako nákupné centrum

Eurovea sa za osem rokov stala najprestížnejším nákupným bulvárom Bratislavy. „Kľúčovým faktorom úspechu je samozrejme štruktúra nájomníkov, ktorá musí zohľadňovať jedinečnú pozíciu v centre mesta, a preto sa Eurovea stala „high street“ Bratislavy s vlajkovými loďami prestížnych značiek,“ hovorí Oľga Hammer, PR a marketingová manažérka Eurovea. Zo značiek, ktoré majú unikátne zastúpenie na Slovensku zatiaľ iba v Eurovea, možno spomenúť Armani Exange, Baldinini, BCBGMAXAZRIA, Guess Jeans, Luisa Spagnoli, Pinko, Penny Black, Trussardi Jeans, TWIN-SET by Simona Barbieri, Weekend Max Mara, IQOS butique a Nespresso.

Denná návštevnosť Eurovea sa dnes pohybuje na úrovni 35 000 ľudí (denný priemer za rok 2017) a v decembri sa očakáva prekonanie rekordného míľniku: 100 miliónov návštevníkov od otvorenia v roku 2010. „Popri veľkej obľúbenosti u návštevníkov nás teší, že Eurovea nie je iba bežným nákupným centrom, o čom svedčí množstvo kultúrnych a športových podujatí pre verejnosť, ktoré tu organizujeme,“ vysvetľuje O. Hammer. Celkovo Eurovea hostí od 20 do 45 eventov mesačne.

Eurovea sa stala partnerom alebo poskytla priestor už mnohým neziskovým projektom a charitatívnym organizáciám, medzi inými to boli  Liga proti rakovine, Detské kardiocentrom, Deťom s rakovinou, Hodina deťom, Deň nezábudiek – Liga za duševné zdravie, Biela pastelka, Deň mnohopočetného myelómu, Beh reumatikov, Želaj si, Avon pochod, Beh pre zdravie, 5 minút pre zdravie, Modrý gombík s UNICEF, Svetový deň srdca, Červený kríž a ďalšie.

Zázemie tu našli top športové podujatia, viaceré aj s medzinárodným presahom, ako napríklad ČSOB maratón, Night run, DM run, finále slovenského turnaja v plážovom volejbale, univerzitné Majstrovstvá sveta v lezení na umelú stenu, Majstrovstvá Európy v squashi, slovenské finále 3×3 Central Europe Tour v basketbale, prebehol tu štart 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska, každoročne tu končí beh Štefánik trail, ďalej Slovenský pohár v karate, finále volejbalu školských tímov, Strong man – Majstrovstvá Slovenska v zdvíhaní klady a atď. Vznikajú tu fan zóny počas dôležitých športových podujatí a v zime je verejnosti k dispozícii najväčšie outdoorové klzisko v Bratislave.

Z festivalov sa tu každoročne konajú Viva Musica, Kultúrne leto, Cirkulart. Čoraz viac sa organizujú aj podujatia na popularizáciu vedy alebo vzdelávacie projekty, medzi inými European Space Expo, Vedecký veľtrh, Deň elektromobility. Z populárnych podujatí pre verejnosť možno spomenúť módny týždeň Eurovea Fashion Forward či populárnu Bielu noc.

 

Posted by & filed under Nezaradené.

Rozšírenie nábrežného projektu EUROVEA o druhú fázu vytvorí v Bratislave novú plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorej dôležitou súčasťou budú veľkorysé verejné priestory. S cieľom vytvoriť v EUROVEA2 skutočne kvalitnémestské prostredie sa developer projektu J&T REAL ESTATE a architekti projektu GFI rozhodli prizvať do tímu architektku s medzinárodným renomé a skúsenosťou s realizáciami v najväčších európskych metropolách. Krajinná architektka, urbanistka, dizajnérka a profesorka Beth Galí z barcelonského ateliéru BB+GG Architects je autorkou niekoľkých ikonických námestí, ulíc, promenád a parkov vo viacerých európskych metropolách.

Projekt, akým je Eurovea, si svojim významom pýta vytvorenie nielen kvalitných objektov, ale aj kvalitne riešených verejných priestorov, ktoré by zároveň mali jasný rukopis a charakter. Preto sme sa, aj po dohode s developerom projektu, rozhodli prizvať k spolupráci Beth Galí, ktorá je odborníčkou s medzinárodným renomé a preniesť jej skúsenosti z európskych miest k nám do Bratislavy,“ vysvetľuje pozadie spolupráce Radoslav Grečmal zo štúdia GFI.

Beth Galí je autorkou riešení verejných priestorov po celej Európe, medzi jej najznámejšie realizácie patrí promenáda pri mestskej pláži v Barcelone, centrálne priestory v írskom Corku a nábrežná promenáda v Hafencity v nemeckom Hamburgu. Beth Galí zároveň pôsobí ako hosťujúca profesorka na Harvardskej univerzite v USA a na európskych univerzitách v Lausanne, Delfte a Rotterdame.

Okrem návrhu riešenia verejných priestorov v EUROVEA2 by výsledkom práce Beth Galí v Bratislave mal byť aj dizajn manuál na zjednotenie verejného priestoru v rámci celej zóny Pribinova, pričom do tohto procesu autori projektu plánujú zapojiť aj mesto.

Euroveu už dnes považujeme za jeden z najkrajších mestských priestorov v Bratislave a sú to práve kvalitné verejné priestory – nábrežná promenáda s parkom a námestie, vďaka čomu sa tu ľudia cítia skutočne dobre. Druhá fáza projektu Eurovea tento priestor ešte predĺži, a som rád, že vďaka medzinárodnému tímu získa úplne novú kvalitu,“ hovorí výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavel Pelikán.

O Beth Galí a BB+GG Architects

Architektonické štúdio BB+GG vedie architektka Beth Galí, ktorá je známa svojimi prelomovými architektonickými a dizajnérskymi návrhmi od 60. rokov minulého storočia. Je držiteľkou mnohých akademických titulov doma v Španielsku aj v Európe. Na začiatku 90. rokov pôsobila Beth Galí   vo funkcii zástupkyne riaditeľa Inštitútu pre urbanistický rozvoj o olympijské hry (IMPU’92), pričom práve v tomto období došlo k redefinovaniu identity a k premene Barcelony na svetovú metropolu v oblasti kultúry, umenia aj fyzickej obnovy.

Profesionálne skúsenosti Beth Galí siahajú od nábytkového a industriálneho dizajnu až k verejným expozíciám a zahŕňajú významné architektonické riešenia a projekty ako verejné ulice, námestia a parky v Španielsku (Barcelona, Zafra, Terrassa),Írsku (Dublin and Cork), Holandsku a Nemecku (Hafencity v Hamburgu). Od roku 1994 je Beth Galí profesorkou na Vysokej technickej škole architektúry v Barcelone (ETSAB) v odbore krajinná architektúra a urbanizmus. Zároveň pôsobí ako hosťujúca profesorka na Harvardskej univerzite v USA a na európskych univerzitách v Lausanne, Delfte a Rotterdame. Je držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení za projekty v oblasti architektúry, krajinnej architektúry a priemyselného dizajnu.